Przedszkole nr 23 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole23.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
· brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
· część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
· dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
· brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:
· zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta za pomocą e-maila sekretariat.p023@wroclawskaedukacja.pl.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta za pomocą e-maila sekretariat.p023@wroclawskaedukacja.pl.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-08-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Izabela Pijar,
Malgorzata.Pijar@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 12.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek

Cały budynek poza klatkami schodowymi dostępny jest dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

Wejście główne
Wejście do budynku jest na parterze z dwoma stopniami i podjazdem. Budynek Przedszkola nr 23 ma 3 poziomy połączone ze sobą windą i schodami. Do budynku prowadzi również klatka boczna.
Drzwi wejściowe główne są przeszklone, otwierane na kod dostępowy. Przy wejściu jest zamontowany wideodomofon oraz dodatkowy dzwonek, drzwi otwiera obsługa. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Ochrona i Informacja
Do budynku wchodzą rodzice za pomocą kodu dostępu, inne osoby są wpuszczane przez obsługę.

Sekretariaty
Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze na wprost windy.

Winda
W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Winda znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.
Pomieszczenia biurowe
Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po jednej stronie korytarza na 1 piętrze. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.
W holu po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna.
Pomieszczenia sanitarne
Toalety na każdym poziomie są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w obustronne poręcze, oraz lustro.

Miejsca parkingowe
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe znajdują się w odległości około dziesięciu metrów od wejścia głównego.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Przedszkola nr 23 we Wrocławiu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Schody
Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznych częściach budynku. Stopnie schodów są proste z rowkowanymi krawędziami wykończone gumowa listwą, które poprawiają antypoślizgowość. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze na dwóch poziomach wysokości. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Dojazd
Budynek, gdzie mieści się siedziba Przedszkola nr 23 we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Zwycięskiej 8a. Dojścia piesze są od ulic Zwycięskiej oraz ulicy Ołtaszyńskiej przy rondzie ojca Pio. Przejście dla pieszych od Rodzie Ojca Pio oraz przy Zwycięskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki od ulicy Zwycięskiej mają wydzielony pas dla rowerzystów po przeciwnej stronie budynku.
Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 30 m: linia 113, oraz w odległości 100m: linia 112, 127, 144.

Data publikacji strony: 2017-06-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12