Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/222/19 z dnia 24 maja 2019 r.

  • z dniem 01.09.2019 opłaty za przedszkole są naliczane za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
  • nowa stawka żywieniowa wynosi  9,90 zł dziennie z dniem 01.01.2021 r. zostaje wprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w porozumieniu z Departamentem Edukacji

Z dniem 01.09 każdego roku bez opłat do przedszkola uczęszczają dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6 lat i rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci z rodzin wielodzietnych wyłącznie na wniosek rodzica.

Zniżki

Zniżki udzielane są tylko dla Rodziców (na wniosek) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioski przyjmuje intendent przedszkola.

Opłata pobierana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego m-ca
na indywidualne konto w systemie CARJO podane na paskach z wysokości odpłatności oraz w wiadomości e-mail

lub na rachunek ogólny Banku PKO BP SA 69 1020 5226 0000 6202 0579

po uzyskaniu informacji od intendenta o wysokości wpłat.

Środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane do 15 –go każdego miesiąca.

Podany termin jest ostateczny.

Po tym terminie rozpoczyna się procedura windykacyjna.

Opłaty przez bank dotyczą tylko opłaty stałej oraz żywienia.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY STAŁEJ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH