„Przebudowa budynku przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu na potrzeby Przedszkola nr 23”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020,

w ramach Osi priorytetowej: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1  inwestycje w edukację przedszkolną., podstawową i gimnazjalną,

Poddziałanie nr 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna –ZIT WROF

Cel projektu: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców Wrocławia i okolic.

Beneficjent Gmina Wrocław